Wypożyczalnia samochodów Szczecin

Wynajem aut w Szczecinie - samochód zastępczy z oc sprwacy

Zadzwoń do nas
auto z oc sprawcy

Regulamin

Regulamin – Ogólne Warunki Wynajmu

1. Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu Pojazdu – Umowa najmu, określają warunki oddania do używania Najemcy Pojazdu przez Wynajmującego.


2. Użyte w niniejszej umowie wyrażenia Wynajmujący, Najemca, Pojazd oznaczają:
a) Wynajmujący –  który jest dysponentem Pojazdu i oddaje go do używania we własnym imieniu.
b) Najemca – osoba, która bierze pojazd do używania we własnym imieniu, posiadająca prawo jazdy i dokument tożsamości lub  firma, w imieniu której samochód do używania bierze osoba upoważniona przez firmę.
c) Pojazd – samochód będący przedmiotem umowy najmu.


3. Najemca gwarantuje, że:
a) podane przez niego dane są zgodne z prawdą;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie Pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym i nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania Pojazdem mechanicznym; d) nie posiada innego, wolnego i nadającego się do wykorzystania pojazdu mechanicznego i wynajmujący pojazd jest mu niezbędny w okresie naprawy szkody (dotyczy najmu z OC sprawcy).


4. Czas trwania umowy.
Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany. Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd w miejscu, dniu i o godzinie określonych w umowie. Czas trwania może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego o ile Najemca zgłosi na piśmie wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania. Za zgodą wynajmującego przedłużenie najmu może zostać zgłoszone drogą telefoniczną lub korespondencją elektroniczną (mail, SMS).W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów samochodu od Najemcy oraz do obciążenia najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru pojazdu, a ponadto do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pojazdu w potrójnej wysokości czynszu, przy czym każde rozpoczęte 24 godz. będzie liczone jako cała doba, oraz obciążenia go umowną karą  1.500 PLN* w przypadku stwierdzenia użytkowania Pojazdu z naruszeniem OWN. Nie wyłącza to uprawnienia Wynajmującego dochodzenia odszkodowań na zasadach Ogólnych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody mogące wynikać dla Najemcy lub osoby trzeciej w związku z odebraniem Pojazdu z powyższego powodu. Ponadto jeśli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się w formie pisemnej, telefonicznej, bądź elektronicznej z Wynajmującym, będzie traktowane jako przywłaszczenie pojazdu (przestępstwo z art. 284 KK).Wynajmujący poinformuje organa ścigania o kradzieży, a Wynajmujący ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1.500 PLN*.


5. Wynajem i zwrot samochodu.
Najemca otrzymuje Pojazd opisany w umowie najmu. Pojazd jest w dobrym stanie, posiada kompletne wyposażenie, dokumenty pojazdu i jeden komplet kluczy, jest sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. W chwili wydania Pojazdu Najemca ma obowiązek zapoznania się z jego stanem, opisanym w Protokole przekazania Pojazdu, co potwierdza  własnoręcznym podpisem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu Pojazdu powinny zostać zgłoszone przez Najemcę w momencie wydania Pojazdu. Najemca zwróci Pojazd w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi dokumentami wydanymi wraz z Pojazdem oraz w miejscu i w dniu określonym w umowie. Przed dokonaniem zwrotu Pojazdu Najemca ma obowiązek ponownej weryfikacji stanu Pojazdu. Po sprawdzeniu Pojazdu przez Wynajmującego, Najemca podpisuje protokół odbioru Pojazdu, potwierdzający stan zwracanego Pojazdu. Jeżeli pojazd zostanie zwrócony w miejscu innym, niż ustalone jako miejsce zwrotu, Wynajmujący uprawniony będzie do obciążenia Najemcy kosztami transportu pojazdu do miejsca zwrotu wskazanego w umowie. W dniu zwrotu Pojazdu Najemca jest obowiązany zapłacić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy dotyczących szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie w trakcie okresu wynajmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami w w przypadku stwierdzenia:

 1. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części , oraz odszkodowanie za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz, lub na zewnątrz
 2. zgubienia przez Najemcę jednego z wymienionych elementów : tablicy rejestracyjnej, dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczenia, kluczyków
 3. czyszczenie brudnego samochodu (wewnątrz i zewnątrz)
 4. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu, lub zaniedbaniem Najemcy, a także nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzenia lusterek, szkieł reflektorów, drobne uszkodzenia elementów karoserii)
 5. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych przez Najemcę Ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością Ubezpieczyciela
 6. szkód rzeczywistych w przypadku gdy Wynajmujący  nie uzyska mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeń, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez najemcę.
 7. likwidacji szkód za które najemca ponosi odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów prawa, oraz kosztami kosztów przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym koszty myjni i prania tapicerki.
 8. Odszkodowanie,  za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku, w razie, gdy przyczyna była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę osobę kierującą pojazdem, pasażera pojazdu, gdy za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

6. Paliwo.
Pojazd winien zostać zwrócony z pełnym zbiornikiem paliwa, zgodnie ze stanem wydania. Wszelkie uwagi dotyczące stanu paliwa winny być zgłaszane wyłącznie w momencie odbioru Pojazdu. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące stanu paliwa zgłaszane w okresie późniejszym nie będą uwzględniane. W przypadku zwrotu Pojazdu z mniejszym stanem paliwa, Najemca zapłaci Wynajmującemu równowartość ceny brakującego paliwa wg stawki  obowiązującej w chwili odbioru powiększoną o opłatę ryczałtową w wysokości 50 PLN*.


7.Zapłata.
a) w dniu podpisania umowy najmu Najemca jest obowiązany zapłacić wynagrodzenie Wynajmującemu za okres wynajmu uwidoczniony w umowie. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne zasady i terminy płatności;
b) w przypadku najmu Pojazdu z OC sprawcy, zaspokojenie roszczeń Wynajmującego względem Najemcy z tytułu czynszu najmu za auto zastępcze, nastąpi poprzez przeniesienie na wynajmującego wierzytelności z tytułu zwrotu kosztów najmu auta zastępczego, przysługującej Najemcy względem towarzystwa ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody powstałej w pojeździe Najemcy. W przypadku gdyby okazało się, iż wierzytelność (prawo do odszkodowania) Cedentowi nie przysługuje lub  przysługuje w kwocie niższej aniżeli wierzytelność Cesjonariusza z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego, Cedent zobowiązany jest do pokrycia wierzytelności przysługującej Cesjonariuszowi z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego w pełnej wysokości wraz z odsetkami i wszystkimi innymi kosztami ubocznymi, związanymi z tą wierzytelnością.
c) Wynajmujący zatrzyma kaucję w przypadku:

 • opóźnienie w zwrocie pojazdu, lub jego elementów (wyposażenie, kluczyki, sterowniki, dokumenty, tablice rejestracyjne)
 • kradzież pojazdu lub jego elementów
 • zwrot pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa
 • zwrotu pojazdu bardzo mocno zanieczyszczonego
 • utrata pojazdu lub jego elementów z innych przyczyn
 • uszkodzenie pojazdu lub jego elementów
 • zwrot pojazdu ubrudzonego (wewnątrz lub na zewnątrz)
d) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku  wystąpienia szkody w pojeździe przewyższającej wysokość kar umownych

8. Zobowiązania Najemcy.
Najemca zobowiązuje się:
a) używać Pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób zgodny z załączoną instrukcją obsługi oraz warunkami zawartej umowy;
b) nie używać Pojazdu do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu;
c) nie używać Pojazdu do uruchamiania i holowania innych samochodów, przyczep lub innych przedmiotów;
d) nie używać Pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, w tym również w wyścigach, rajdach i zawodach;
e) nie używać Pojazdu wbrew obowiązującym przepisom prawnym np. celnym, drogowym
f) parkować Pojazd na parkingach strzeżonych lub innych dozorowanych miejscach oraz korzystać ze wszystkich urządzeń zabezpieczających, w jakie wyposażony jest Pojazd;
g) nie przekraczać wynajętym pojazdem granic Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego;
h) kierować Pojazdem osobiście, poza przypadkiem wykupienia opcji „drugi kierowca” w tym przypadku Najemca może kierować Pojazdem osobiście, prowadzić Pojazd może również wskazana przez Najemcę w umowie osoba (kierowca alternatywny);
i) nie dokonywać w Pojeździe żadnych zmian, ani montować dodatkowego wyposażenia;
j) zapoznać się z warunkami załączonej do umowy polisy ubezpieczeniowej;
k) w przypadku uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia Pojazdu zapłacić Wynajmującemu stosowne odszkodowanie, o ile szkoda ta nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela w ramach Polisy ubezpieczeniowej, w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego;
l) w przypadku, gdy wynajęty Pojazd ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu zawiadomić na miejscu wypadku Policje w celu sporządzenia stosownego protokółu odnośnie okoliczności zajścia/zdarzenia. W takim przypadku Najemca niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia; W przypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych powyżej Najemca zostanie obciążony całkowitym kosztem naprawy pojazdu, oraz innymi kosztami związanymi z naprawą , które poniesie Wynajmujący.
ł) nie dokonywać lub nie zlecać dokonania czynności naprawczych lub obsługowych wynajmowanego pojazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii lub wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniu oraz do postępowania zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Najemca może naprawić we własnym zakresie lub zlecić naprawę pojazdu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. W przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami wynikającymi z niezastosowania się do powyższego warunku;
m) pokrycia strat wynikłych z uszkodzenia elementów wewnątrz Pojazdu;
n) do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie Pojazdu;
o) w przypadkach próby podmiany, zamiany czy też demontażu części oznakowanych lub posiadających fabryczne numery jak też próby ingerencji w stan licznika kilometrów z zamiarem zatajenia rzeczywistego przebiegu pojazdu Najemca zostanie obciążony kwotą równą wartości części wg aktualnych cen detalicznych, kwotą za montaż tych części oraz karą w wysokości 10.000,00 PLN* (dziesięć tysięcy złotych);
p) przestrzegać zakazu palenia i przewożenia zwierząt w Pojeździe.
r) Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu pojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego (gwarancyjnego) przy wskazaniach licznika kilometrów i komunikatu podawanego przez system diagnostyczny pojazdu.(tolerancja +/-500 km) w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienie go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu  oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie najemcy (np. utrata gwarancji).
s)W przypadku zatankowania przez Najemcę Pojazdu niewłaściwym paliwem , Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem pojazdu do pełnej sprawności technicznej , do stanu sprzed zdarzenia.


9. Opłaty niezależne od Wynajmującego.
Najemca obowiązany jest do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa oraz opłat związanych z bieżącym wykorzystaniem Pojazdu (opłaty parkingowe, przejazdowe).W przypadku obciążenia przez leasingodawcę /bank (właściciela lub współwłaściciela pojazdu) kwotą za udzielenie informacji organowi administracji publicznej w związku z podejrzeniem popełnienia/popełnieniem wykroczenia/przestępstwa lub deliktu administracyjnego (min. nieuiszczenie opłaty parkingowej) przez najemcę /kierującego pojazdem, dot. okresu objętego Umową Najmu, Najemca  PLN za każdy przypadek obciążenia, oraz za każdą udzieloną odpowiedź.


10. Odpowiedzialność Wynajmującego
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przewożone, zagubione, pozostawione w Pojeździe ani za jakiekolwiek opłaty (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem Pojazdu w okresie najmu. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą samochodem w okresie wynajmu.


11. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.


12. W przypadku, gdy Wynajmujący nie pobiera od klienta żadnej opłaty za udostępnienie Pojazdu, otrzymuje on Pojazd na zasadzie umowy użyczenia.
Do warunków umowy użyczenia stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków.


13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach opisanych poniżej:

 1. Najemca przekazał Wynajmującemu niezgodne ze stanem faktycznym informacje  w szczególności dotyczące szkody komunikacyjnej.
 2. Najemca wbrew obowiązkom wynikającym z Ogólnych Warunków Najmu, nie udziela WYPOŻYCZALNI informacji lub/i przekazuje informacje nieprawdziwe lub/i nie przekazuje dokumentów, które są niezbędne do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy wypadku

14. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


15. Wszelkie spory, nierozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.


16. Tabela opłat

ZDARZENIE OPLATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM / KARY UMOWNE
zgubienie dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczenia, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie 500 PLN
zgubienie kluczyków 700 PLN
zgubienie kołpaka koła (nieoryginalnego) 50 PLN
zgubienie kołpaka koła (oryginalnego) 150 PLN
zwrot pojazdu niezatankowanego 50 PLN + koszt paliwa
demontaż, podmiana, zamiana elementów pojazdu Koszt części + 10 000 PLN
próba ingerencji w stan licznika km. z zamiarem zatajenia rzeczywistego przebiegu pojazdu 10 000 PLN
utrata gwarancji na pojazd z winy Najemcy 5 000 PLN
kradzież Pojazdu lub szkoda całkowita: 5.000 PLN
udział własny w każdorazowej szkodzie: z ciężaru polisy AC do 500 PLN*/element, jednak nie więcej niż wartość elementu z technologicznym   czasem naprawy wg. kosztorysu serwisu/producenta.
palenie tytoniu w samochodzie 1 000 PLN + koszt usunięcia zapachu
przewożenie zwierząt w samochodzie bez transportera 300 PLN
holowanie inych pojazdów 300 PLN
udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do jego kierowania 1 000 PLN
Zwłoka w zwrocie samochodu trzykrotna stawka czynszu najmu
udzielenie informacji organowi administracji publicznej w związku z wykroczeniem/przestępstwem 100 PLN za każde zdarzenie
niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice UE 5 000 PLN + 1 000 PLN za każdą dobę poza obszarem UE
Mycie / czyszczenie pojazdu koszt usługi + 35%
prowadzenie obsługi poza oddziałem wynajmującego cena zgodnie z cennikiem

*ww. ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT